Piše: dr. Sead Seljubac 

Bismillah, velhamdu lillah, ve selamun ala resulillah.

U 45. ajetu sure El-‘Ankebut Uzvišeni Allah kaže:

Uči Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; a Allahov zikr je veći! – A Allah zna šta radite (El-‘Ankebut, 29:45).

Naš Milostivi Rabb, iz Svoje neizmjerne milosti, On, Sveznajući i Mudri, preko Svog najdražeg pejgambera, Muhammeda, s.a.v.s., s Miradža nam je poslao hediju – pet dnevnih namaza. Njih je pet, a vrijednost im je pedeset. Hvala Milostivom na blagodati namaza.

Navedeni ajet možemo, uvjetno rečeno, podijeliti na pet cjelina:

Prvi dio su riječi: Uči Knjigu koja ti se objavljuje. Uzvišeni nas poziva da učimo Kur'an i da to ustrajno činimo. Na drugom mjestu, u suri Ta Ha, upozorava nas na posljedice odbijanja ove Njegove naredbe:

A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. „Gospodaru moj“ – reći će – „zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?“ „Evo zašto“ – reći će On: „Ajeti Naši su ti dolazili, ali si ih ti zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen“ (Ta Ha, 20:124-126).

Da nas Allah sačuva! Redovnim učenjem Kur'ana izvršavamo naredbu Uzvišenog Gospodara i iskazujemo Mu svoju pokornost, nadajući se da će nam to učenje Kur'ana pomoći da, onda kada neki budu zaboravljeni, Milostivi na nas pogleda milošću Svojom.

U drugom dijelu ajeta Uzvišeni kaže: i obavljaj namaz. Tim riječima, koje su potpuno jasne i nedvosmislene, naređuje nam klanjanje namaza, a misli se, kako tvrdi čuveni komentator Kur'ana Kurtubi, „na njegovo klanjanje na vrijeme, uz ispravno obavljanje svih sastavnih dijelova poput: kiraeta, ruku'a, sedžde, ku'uda, tešehhuda i svih drugih namaskih šartova.“

U trećem dijelu ajeta se kaže: namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno a mufesiri smatraju da se time misli „na pet dnevnih namaza koji brišu grijehe učinjene između njih“. Naš dragi Pejgamber kaže:

„Šta mislite kada bi nekome ispred njegovih vrata tekla rijeka, a on bi se u njoj kupao pet puta dnevno, da li bi na njemu bilo imalo prljavštine?”

Ashabi, r.a., su rekli: “Ne, ne bi ostalo na njemu ništa od toga.” Resulullah, s.a.v.s., je na to rekao: “To je primjer pet dnevnih namaza, Allah njima sapire grijehe Svojih robova” (Hadis iznosi Et-Tirmizi od Ebu Hurejre).

Na ovom mjestu ćemo navesti još jedan hadis (prenosi ga Enes b. Malik):

„Jedan mladić ensarija klanjao je sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., a ništa od razvrata i krađe, koje je činio, nije ostavljao. Spomenut je Vjerovjesniku, s.a.v.s., a on je rekao: ‘Namaz će ga od toga odvratiti!’ Uskoro je mladić učinio tevbu i stanje mu se popravilo. Na to je Resulullah, s.a.v.s., kazao: («ألم أقل لكم») ‘Nisam li vam rekao?’“ (Navodi ga imam El-Kurtubi u svom Tefsiru)

Ovaj hadis u sebi sadrži dvije situacije: vrijeme kada mladić klanja a taj njegov namaz ga (još) ne odvraća od ružnih djela i vrijeme kada ga njegov namaz odvraća od njih. Tu se trebamo i mi potražiti.

Ako nam je namaz vezan samo za želju za nagradom, a u njemu nismo skrušeni, ne razmišljamo o Allahu, takav namaz svog klanjača ostavlja na razini na kojoj jeste. Ako je na putu griješenja koje ga udaljava od Uzvišenog Allaha, takav namaz ga ostavlja da ustrajava u svom udaljavanju.

Međutim, ako nam namaz zaokuplja cijelo naše biće, pa kada stanemo na svoju sedžadu, uključimo skrušenost i poniznost svome Rabbu, shvatajući da stojimo pred Njim, i da nas On gleda, time će se naš nefs popraviti i postati ponizan. Prožet će nas svijest o Allahovom nadzoru nad nama a strahopoštovanje će ovladati svim našim bićem. Takav namaz će nas sprečavati da činimo zlo i Bogu mrsko djelo. Nakon tog namaza i gubljenja takvog osjećaja dolazi drugi namaz kojim dolazimo do još vrednijeg stanja. Takav bi trebao biti naš namaz. A kakav uistinu jeste, zna svako od nas, i Sveznajući.

Mudri nas savjetuju da svaki namaz klanjamo kao da nam je posljednji. To je namaz koji, nužno, odvraća od razvrata i ružnih djela.

U četvrtom dijelu ajeta kroz koji ovdje zajedno prolazimo Uzvišeni kaže: a Allahov zikr je veći! Neki naši prevodioci Kur'ana drugačije prevode ovaj dio a mi, ovom prilikom, navodimo i ovakav prijevod povodeći se za hadisom:

Kao merfu’ hadis prenosi se od Musaa b. ‘Ukbe, od Nafi'a, od Ibn Omera, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., o riječima Allaha, dž.š., …a Allahov zikr je veći! rekao: „Allahovo spominjanje vas je veće od vašeg spominjanja Njega.

U svojim namazimo mislimo na Allaha Dragoga! Spominjimo Ga i držimo u srcu i na pameti i izvan namaza kako bi taj naš zikr bio, također, brana između našeg nefsa (naših prohtjeva) i njegove želje za haram zadovoljenjem.

Ibn ‘Atijje veli: „Ja smatram da je smisao riječi: a zikrullah je najveći, (što je nešto drugačiji prevod,) uopćenog smisla. Odnosno, to je ono što odvraća od razvrata i ružnih djela. Dio zikra koji je u namazu čini to, a čini i onaj izvan namaza, jer prestanak sa ružnim djelima događa se samo onome ko zikri Allaha, svjestan da je pod Njegovim stalnim nadzorom.“ Nagrada za to jeste da i njega Uzvišeni Allah spominje:

Spominjite vi Mene, i Ja ću vas spominjati (El-Bekare, 152).

Prema tome, sami pokreti koje činimo u namazu nemaju utjecaja na prestanak griješenja, a zikr koji bude koristan u tom pogledu je onaj koji se čini svjesno, prisutnim srcem i potpunim okretanjem samo Allahu. Onaj zikr koji ne ide dalje od jezika spada u neku drugačiju kategoriju.

Naš Uzvišeni Gospodar nad nama bdije. Svijest o tome dok smo u namazu i kada svoj namaz završimo i uključimo se u svakodnevne obaveze može biti najjači regulator i korektor naših postupaka i pomoći nam da pojmove svijest i savjest vratimo u ovu tmurnu svakodnevnicu.

Peti dio ovog ajeta: A Allah zna šta radite upravo je upozorenje kojim nas Onaj koji sve vidi i sve zna želi podstaći na razvijanje naše svijesti o Njegovom stalnom nadzoru nad nama.

Zato čuvajmo svoje namaze! Oni su i naša veza s Rabbom i naša dova Njemu.

Gospodaru naš, sve naše postupke kojima želimo doći do zadovoljstva Tvoga,

Ti primi od nas, a Ti sve čuješ i sve znaš.

Amin


dr. Sead Seljubac