Božija je skrivena mudrost da ljude stvara s različitim sposobnostima i mogućnostima. Jedni su stvoreni sa mogućnostima da sami privređuju i brinu se o sebi i drugima, dok su drugi uskraćeni za osnovne sposobnosti i u značajnoj mjeri ovise o pomoći drugih. Od najplemenitijih osobina vjernika je da iskazuje empatiju prema drugom ljudskom biću i bude mu na hizmetu kada je to potrebno.

Prepoznajući kur’ansku kategoriju „nemoćnih“ koja se konkretizuje u različitim pojavama Islamska zajednica kroz Bejtu-l-mal iskazuje istinsku i konkretnu brigu za ovu društvenu kategoriju. Prepoznajući brojne potrebe nemoćnih IZ pomaže rad organizacija koje se brinu o osobama sa posebnim potrebama, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal” .

Kvalitetna podrška osobama s posebnim potrebama postala je prepoznatljiva u svakom segmentu civilnog društva. Svoju vjerničku obavezu prema ovoj kategoriji društva Islamska zajednica ispunjava kroz niz različitih projekata i programa. Svaki od tih programa i projekata ovisi od stabilnosti i funkcionalnosti fonda Bejtu-l-mal.

Sredstvima iz Bejtu-l-mala ove kategorije se pomažu: pružanjem finansijske pomoći prema iskazanim zahtjevima, odobravanjem posebnog broja stipendija za školovanje osoba s posebnim potrebama, štampanjem posebne vjerske literature koja je namijenjena ovim osobama, nabavkom potrebnih pomagala, organizacijom posebnog vjerskog podučavanja za navedene osobe.