Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Svemilosnom koji je ljudima putem slanja vjerovjesnika darovao uputu i svjetlo nepresušno.

Hvala Allahu Uzvišenom koji je na Zemlji ukrase postavio da bi čovjeka iskušao kako će se okružen tim velikim blagodatima ponašati.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na sve vjerovjesnike i poslanike – svetionike dobra i najbolje uzore ljudima do kraja svijeta.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na posljednjega, pečata i završitelja svih poslaničkih misija i poslanika svih vremena i ljudi Muhammeda – svjedoka, donosioca radosnih vijesti i svjetiljku koja sija.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na njegovu časnu porodicu, vjerne drugove ashabe i sve one koji u svojim srcima nose a riječima i djelima potvrđuju najveću istinu univerzuma koja glasi ”Samo je Allah Bog i Muhammed, a.s., je njegov rob i poslanik.”

Poštovana braćo i sestre,

danas je 18. dan mjeseca rebiul-evvela 1444. godine po Hidžri  ili 14. oktobar 2022. godine po gregorijanskom evropskom kalendaru.

Prolazimo kroz dane mjeseca rebiul-evvela u kojem je rođen posljednji poslanik i vjerovjesnik, pečat i završitelj svih poslaničkih poruka, koji je za razliku od svih prethodnih Allahovih poslanika poslan svim ljudima, svim mjestima i svim generacijama ljudskoga roda do kraja svijeta. Stoga je poruka s kojom je on došao, poruka Kur’ana oslikana i potvrđena njegovim sunnetom konačna i posljednja uputa čovječanstvu. U jednom hadisu kojeg bilježe imam Ahmed, Taberani, El-Bezzar se kaže: “Ja  sam doista, kod Allaha bio rob i pečat vjerovjesnika, dok je Adem još bio u blatu (nestvoren). Reći ću vam tumačenje toga! Ja sam oličenje Ibrahimove dove, radosni nagovještaj Isaov i vizija moje majke koja je vidjela kako je iz nje izašlo svjetlo koje je obasjalo dvorce  u Šamu, a tako se rađaju vjerovjesnici.”

Muslimani Bosne i Hercegovine nastoje obilježiti mjesec rebiul-evvel ukazujući na poslaničku poruku i poslaničke osobine protkane dobrotom, samilošću, čestitošću, strpljenjem i praštanjem ljudima. Oni to čine vođeni ljubavlju prema njemu koja je sastavni dio vjere i vjerovanja u Uzvišenog Allaha ali i nastojanjem da čitavom čovječanstvu ukažu na prvaka svih svjetova koji je činio samo dobro i bivao milostiv i suosjećajan prema ljudima čak i onda kada bi ga vrijeđali, ponižavali ili napadali. Stoga je mjesec rebiul-evvel, kao mjesec mevluda – (rođenja) mjesec u kojem su naglašene emocije vjernika naspram Uzvišenoga i njegovoga Poslanika, s.a.v.s., vjerovatno više nego u bilo kom drugom hidžretskom mjesecu. A za potpuno vjerovanje i pokornost Uzvišenom pored ubjeđenja i očitovanja potrebna je ljubav prema Gospodaru svih svjetova ali i Njegovome poslaniku što je naredba koja proizilazi iz same suštine naše vjere i njenih izvora.

Poruke Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegov životopis i primjer neprestani su izvor inspiracije muslimanskih pisaca svih vremena a njegova duhovna snaga i energija jeste poticaj muslimanima da žive slijedeći njegov primjer života u dobru, samilosti, solidarnosti, odmjerenosti i odgovornosti.

Njegova poruka danas, četrnaest stoljeća poslije njega, nije ništa manje aktualna i možemo slobodno kazati da je današnje čovječanstvo više nego ikada u potrebi za slijeđenjem istinskoga primjera i modela koji se neizostavno nalazi u ličnosti i djelu posljednjega poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Evidentno je i očevidno svakome onome ko promišlja da materijalistički modeli života koji se nude savremenom čovjeku donose samo nevolje i teškoće gurajući izgubljenoga čovjeka bez ispravnih orjentira i granica u ponore grijeha, nemorala, nesreće i slijepoga tumaranja bez ikakvoga cilja.

Uzvišeni Allah čovječanstvu svih generacija nudi model ponašanja koji će zasigurno donijeti sreću i blagodati na obadva svijeta:

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.

U ajetima sure Alu-Imran Uzvišeni govori o obaveznosti slijeđenja puta vjerovjesnikova, dok je ljubav prema Uzvišenom Allahu, Njegova ljubav prema stvorenjima uslovljena slijeđenjem istog tog puta:

Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – A Allah prašta i samilostan je.

Reci: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!” A ako oni glave okrenu – pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.

Kur’anska poruka u raznim formama čovjeku nastoji ukazati na istinske uzore koji se mogu i trebaju u svemu slijediti. Ti uzori su Allahovi poslanici i vjerovjesnici koji su istinoljubivi, povjerljivi, oštroumni i sačuvani od grijeha.

U brojnim kur'anskim kazivanjima čiji je cilj pouka ljudima skreće se pažnja na život i praksu koja je mjerilo i model života u dobru, sreći i zadovoljstvu.

Živimo u vremenu „novoga svjetskoga poretka“ gdje vlada nemoral i razvrat. Gdje je lakše biti loš nego dobar. Gdje je nošenje mahrame zabranjeno ili nazadno a otkrivanje tijela poželjno. Gdje se brak i porodični život smatraju zastarjelim a bračna nevjera i blud modernim. Gdje pobožnost izaziva podsmjeh a bestidnost se veliča. Živimo u svijetu gdje se vrše ubistva nerođene djece putem abortusa u ime prava žena. U takvom svijetu su ubice i drugi zločinci zaštićeni u ime prava na život a kriminalcima su date sve pogodnosti za život u ime ljudskih prava. S druge strane oni koji pozivaju na pravednost i poštenje podrugljivo se nazivaju „prezrenim moralistima.“

Izlaz iz svih tih problema i pošasti jeste slijeđenje kur'anske poruke koju je prenio Poslanik, s.a.v.s., i prihvatanje njegovog modela života u svakom ljudskom postupku. Rezultat tog slijeđenja bit će ljubav Uzvišenoga na ovome i na budućem svijetu iz koje će proizaći sreća, zadovoljstvo i smiraj čovjeka. Protiv svih tih neželjenih oblika ponašanja treba se boriti odgojem i obrazovanjem mladih generacije u duhu kur'anske poruke i poslaničkoga odgoja i ponašanja.

Poslanik, s.a.v.s., je najbolji primjer ustrajnosti i strpljivosti u teškoćama jer je tokom dvadeset i tri godine svoje poslaničke uloge bivao izložen brojnim poniženjima i teškoćama. Na posipanje trnja po putu kojim je išao, na bacanje ostataka životinja na njegova mubarek prsa, na progon i ranjavanje stanovnika Taifa, reagirao je mirno – obraćanjem Uzvišenom Allahu i dovom da istina sa kojom je došao bude prihvaćena od ljudi. U isto vrijeme nikada se nije odrekao istine i pozivanja na dobro što su trajne poruke njegovim sljedbenicima da budu ustrajni i strpljivi u ostvarenju svojih zadaća i da na poniženja, uvrede i progone odgovaraju činjenjem i promocijom dobra, shodno riječima Uzvišenog:

Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. (Fussilet, 34)

Donosimo u ovim danima salavate na Vjerovjesnika, s.a.v.s., jer se time odazivamo naredbi Uzvišenoga pridužujući se Njemu i melekima u prizivanju blagoslova i mira na njega, jer Allah i meleki Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika.

O vjernici, donosite salavat na njega i šaljite mu selam. (El-Ahzab, 56)

A škrt je i ponižen onaj u čijem prisustvu bude spomenut Vjerovjesnik, s.a.v.s., a da on pri tome ne donese salavat o čemu svjedoči više hadisa.

Nesai, Taberani i Bejheki bilježe da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko od mog ummeta na mene donese salavat, iskreno iz svoga srca, Allah, Uzvišeni, će na njega donijeti deset salavata, podići će ga deset deredža (stepena), upisat će mu deset sevapa i pobrisat će mu deset grijeha.”

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed!

Gospodaru obaspi Svojim blagoslovima i podari mir Muhammedu i Njegovoj časnoj porodici!

Gospodaru naš molimo te u ovome džumanskome danu da podariš

bolesnima zdravlje,

siromašnima ospkrbu,

zalutalima sa Tvoga puta svjetlo upute Tvoje,

našim domovinama mir, stabilnost i prosperitet,

našim vođama mudrost, poštenje i odgovornost,

našim šehidima obilje nagrada i počasti u vrtovima džennetskim.

Gospodaru naš,

ne ostavi nam ni jedan grijeh a da ga ne oprostiš,

niti jednu brigu a da je ne otkloniš,

niti ijednu želju i potrebu s kojom si Ti zadovoljan, a da je ne ispuniš, o Ti od svih milosnih Najmilostiviji!

Uputi nas pravim putem, Gospodaru!

Amin ja rabbel-alemin!


Hutba dr. Ahmeda Hatunića, direktora Behram-begove medrese u Tuzli