Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, u srijedu 5. februara 2020. godine, održana je javna odbrana doktorskog rada direktora Behram-begove medrese mr. Ahmeda Hatunića pod naslovom: „Fikh Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u oblasti porodičnih odnosa“.

Dr. Hatunić je uspješno odbranio disertaciju pred Komisijom u sastavu: vanredni profesor dr. Nedim Begović, predsjednik Komisije, vanredni profesor dr. Enes Ljevaković, član Komisije, te vanredni profesor dr. Mustafa Hasani, mentor i član Komisije.

Fikh Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u oblasti porodičnih odnosa je predstavljen u deklaracijama, rezolucijama, fetvama i istraživanjima koje je ova ustanova, koja se bavi šerijatskim pravom publicirala u prvih dvadeset godina svoga djelovanja, od osnivanja 1997. do 2017. godine, kazao je dr. Hatunić, elaborirajući da je u njegovom radu ukratko prikazana povijest muslimanskog prisustva u Evropi, historijat nastanka Evropskog vijeća za fetve i istraživanja, njegova organizacija, te metodologija rada i djelovanja, uz kratki osvrt na perspektive njegovoga razvoja u budućnosti. Naročita pažnja posvećena je prikazu, analizi, komparaciji i znanstvenoj klasifikaciji rješenja do kojih je došlo Evropsko vijeće za fetve i istraživanja u području porodičnih odnosa, a rad sadrži cjelovitu studiju i komparaciju rješenja Vijeća na temu sklapanja bračnog ugovora, odnosa muža i žene u braku, razvoda braka, starateljstva nad djecom nakon razvoda, te prava i dužnosti žene u bračnoj zajednici

Dr. Ahmed Hatunić je rođen 17. 11. 1976. godine u Tuzli. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1996. godine. Diplomirao je Fakultetu šerijatskog prava na Al-Azharu u  Kairu. U Behram-begovoj medresi je radio kao odgajatelj, a potom kao profesor Ahlaka i Povijesti islama. Također je radio kao profesor Vjeronauke u Medicinskoj školi u Tuzli i kao imam u džematu Krojčica, MIZ Tuzla. Od 2013. godine obavlja dužnost direktora Behram-begove medrese u Tuzli. Objavio je više naučnih i stručnih radova, a bavi se  i  prevodilačkim radom.