„Allahu, podari mi dobro i uputi me da činim dobro.“ (Tirmizi)

„Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima.“ (Ali Imran, 193)

„Allahu, sačuvaj nas iskušenja u našoj vjeri i ne dozvoli da nam ovaj svijet bude najveća preokupacija i krajnji domet našeg znanja. Ne daj vlast nad nama onima koji neće imati milosti prema nama.“ (Tirmizi)

„Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!“  (Ali Imran, 8)

„Allahu, tako Ti onih koji Te mole, jer molitelj ima svoje pravo kod Tebe, kojem god Svom robu ili robinji, na kopnu i moru, primiš molbu i uslišaš dovu, molimo Te da i nas obuhvatiš dobrom koje traže od Tebe, a i njih da obuhvatiš dobrom koje tražimo od Tebe, da i nas i njih sačuvaš od svakog zla, da primiš dobra djela od nas i od njih, i da oprostiš i nama i njima. Mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!“

(Ed-Dejlemi)

DOVA U NOĆI EL-KADR (LEJLETUL-KADR)

„Allahumme inneke afuvvun kerīmun tuhibbul-afve fa'fu annī.“

„Allahu, Ti si Onaj Koji oprašta, Plemeniti, voliš oprost, pa mi oprosti.“

(Tirmizi)

1/23

DOVA

„Allahu, pomozi mi da činim dobra djela, da se klonim ružnih djela, da volim siromahe, a kada htjedneš da ljude u kušnju baciš, uzmi me Sebi sačuvanog od kušnje!“

(Ahmed, Tirmizi)

DOVA IBRAHIMA, ALEJHISSELAM

„Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima – na Dan kad se bude polagao račun!”

(Ibrahim, 41)

DOVA

„Allahu, molim Te svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao, ili kojim si poučio nekoga od Svojih stvorenja, ili koje si u Svojoj Knjizi objavio, ili koje si zadržao u Svom skrivenom znanju, da mi učiniš Kur'an proljećem moga srca, svjetlom mojih grudi i da njime odagnaš moju tugu i brigu.“

(Ahmed, Ibn Hibban)

DOVA JUSUFA ALEJHISSELAM

„Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovome i na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!“   (Jusuf, 101)

DOVA DAVUDA ALEJHISSELAM

„Allahu, molim Te za Tvoju ljubav, ljubav onih koji Tebe vole i djelo koje će mi donijeti Tvoju ljubav. Allahu, podari mi da Te volim više nego sebe samoga, svoju porodicu i hladnu vodu.“

(Tirmizi)

DOVA MELEKA ZA VJERNIKE

„Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put, i sačuvaj ih patnje u vatri!Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i supružnike njihove, i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistnu, silan i mudar!“

(El-Mu'min, 7-8)

DOVA

„Allahu, molimo Te za svako dobro za koje Te je molio Tvoj vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s., i utječemo Ti se od svakoga zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s.“

(Tirmizi)

“Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv!”

(El-Hašr, 10)

„Allahu, pomozi nam da Te spominjemo, da Ti zahvaljujemo i na najljepši način pokornost iskazujemo!“

(Bilježi Ahmed od Ebu Hurejre, r.a.)

“Gospodaru naš, podari nam u supružnicima našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!”

(El-Furkan, 74)

DOVA PRILIKOM NASTUPANJA MJESECA RAMAZANA

„Allahu, došao je mjesec ramazana i nastupio, pa mi omogući da mu se predam, olakšaj mi činjenje dobra u njemu i zatim ga primi od mene. Allahu, omili mi post i namaz u njemu uz ustrajnost i traženje Tvoje nagrade. Podari mi u njemu revnost, upornost, istrajnost i marljivost, a sačuvaj me bezvoljnosti, pasivnosti, ljenosti i uspavanosti. Uputi me  ibadetu u noći Kadr i učini je boljom za mene od hiljadu mjeseci.“

(Taberani)

DOVA

“Gospodaru moj, dozvoli mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.”

(El-Ahkaf, 15)

DOVA ČETIRI STVARI

„Allahu, sačuvaj me od srca koje skrušenosti nema, dove koja se ne uslišava, duše koja se zasititi ne može i znanja koje ne koristi. Sačuvaj me od ove četiri stvari.“

(Allāhumme innī e'ūzu bike min kalbin lā jahše'u ve min du'āin lā jusme'u ve min nefsin lā tešbe'u ve min ‘ilmin lā jenfe'u, e'ūzu bike min hāulāil-erbe'i.)

(Hadis prenosi Abdullah ibn Amr, a bilježi Tirmizi)

DOVA ASHABUL-KEHFA (MLADIĆA IZ PEĆINE)

“Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost.” (El-Kehf, 10)

DOVA ZA LJETINU

„Allahu, daj da nam uspije ljetina, neka nam stoka daje mlijeko, i spusti nam blagodati s neba, i daj da nam poniknu blagodati iz zemlje.

Allahu, sačuvaj nas od muke, gladi, nemorala i izbavi nas onih iskušenja od kojih samo Ti izbavljaš!“

(Hadis prenosi Ibn Omer, r.a., a bilježi ga Imam Šafija)

DOVA KOJA JE BILA UTOČIŠTE BOŽIJIH VJEROVJESNIKA

„I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: Nema Boga osim Tebe, slavljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi! (Lā ilāhe illā ente subhāneke innī kuntu minez-zālimīn) – odazvasmo i tegobe ga spasismo.“

(El-Enbija, 87-88)

Od Sa'da ibn Ebi Vekkasa, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Dova Zunnuna koju je uputio kad je bio u utrobi ribe bila je: Lā ilāhe illā ente subhāneke innī kuntu minez-zālimīn – Nema boga osim Tebe, slavljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi! Uistinu, musliman ne zamoli za nešto ovom dovom, a da mu Allah ne udovolji.”

(Ahmed, Tirmizi, Hakim)

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ovaj ajet je bio utočište vjerovjesnicima: Lā ilāhe illā ente subhāneke innī kuntu minez-zālimīn – Nema boga osim Tebe, slavljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi. Njega je učio Junus u tmini utrobe ribe.“

(Ed-Dejlemi)

DOVA ABDULLAHA IBN MES'UDA, R.A.

„O Ti Koji beskrajno daruješ i Kojem niko ništa ne može darovati, Kojem pripada sva uzvišenost i plemenitost i Koji obilno nagrađuje! Nema boga osim Tebe. Ti si oslonac nejakima, utočište nezaštićenima, pribježište uplašenima. Ako si me kod Sebe u Glavnoj knjizi upisao kao nesretnika, izbriši moje ime među nesretnicima i upiši me kod Sebe kao sretnika. A ako si kod Sebe u Glavnoj knjizi upisao da mi je opskrba umanjena, izbriši uskraćenost i umanjenost moje opskrbe i upiši me kod Sebe sretnikom i upućenim ka svakom dobru, jer Ti si rekao u Svojoj knjizi: „Allah dokida šta hoće, a ostavlja šta hoće; u Njega je Glavna knjiga“.

(Bilježi Ibn Ebi Šejbe u Musannefu, br. 30128)

Učenje ove dove u noći Lejletu-l-Berat preporučili su neki islamski učenjaci, što je postalo praksa u pojedinim dijelovima islamskog svijeta.

JA HAJJU 

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kada bi ga nešto zabrinulo, dizao glavu ka nebu i govorio: Subhanallahil-azīm – Slava Allahu, Veličanstvenom. A kada bi se udubio u dovu, izgovarao bi: Ja Hajju ja Kajjūm – O Živi, o Uzdržavatelju.

Od Enesa ibn Malika, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kada bi ga snašla nedaća izgovarao: Ja Hajju ja Kajjūmu birahmetike estegīs – O Živi, o Uzdržavatelju, u Tvojoj milosti pomoć tražim. (Et-Tirmizi)

HASBUNALLAHU VE NI'MEL-VEKIL

„One kojima je, kada su im ljudi rekli: ‘Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!’ – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: ‘Dovoljan je nama Allah i divan je On oslonac!’ (Hasbunallahu ve ni'mel-vekil)“. (Ali Imran, 173)

Od Ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: „Posljednje što je Ibrahim, a.s., rekao kada je bačen u vatru bilo je: ‘Dovoljan je meni Allah, divan je On oslonac.'“ (Buhari, 4564)

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada vas zadesi neko veliko iskušenje, recite: ‘Hasbunallahu ve ni'mel-vekil – Dovoljan je nama Allah i divan je On oslonac.'“ (Ibn Merdevejh)