Hvala Allahu Uzvišenom kome se obraćamo i od koga pomoć i zaštitu tražimo moleći ga da nas uputi na pravi put istinskoga vjerovanja i pokornosti Njemu.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na sve poslanike i vjerovjesnike – svetionike dobra i uzore svih generacija ljudskoga roda koji su ljudima pokazali istinu i bili primjer u čistoći i iskrenosti u vjerovanju i ustrajnosti u činjenju dobra.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na posljednjega pečata svih poslaničkih misija i donositelja konačne upute ljudima Muhammeda, koji je ljudima svih vremena ukazao na svevremensku stazu imana, islama i ihsana – potpunosti u vjeri.

Neka je Uzvišeni zadovoljan s prvim muslimanima, ashabima, časnom porodicom Vjerovjesnika, šehidima bosanskim svake generacije i vremena koji su krećući se stazama vjerovanja i činjenja dobra položili svoje živote u temelje opstanka naše zemlje.

Neka je Uzvišeni zadovoljan sa svima onima koji riječima i djelima svjedoče najveću istinu oba svijeta koja glasi: “Samo je Allah bog i Muhammed, a.s., je Njegov rob i poslanik”.

Poštovana braćo i sestre,

danas je 8. dan mjeseca šabana 1443. H. G. ili 11. mart 2022. godine po evropskom gregorijanskom kalendaru.

U danima koji su iza nas odani stanovnici domovine Bosne i Hercegovine obilježili su dan njene nezavisnosti, što je bila prilika da se prisjetimo naše skorije prošlosti i puta koji smo prošli u vremenu sticanja nezavisnosti i svega onoga što se dešavalo u posljednjih trideset godina. Bile su to godine ponosa, hrabrosti i ustrajne borbe za opstanak i dostojanstvo na način rijetko viđen bilo kada i bilo gdje. Bila je to istovremeno borba za opstanak jednoga naroda i zemlje ali i borba za slobodu, dostojanstvo i pravo izbora vlastitoga puta, jer čemu život bez dostojanstva, čemu postojanje bez slobode i mogućnosti slobodnoga izbora puta i uvjerenja.

Dan nezavisnosti i put našega naroda i zemlje u slobodu je nešto čega se vrijedi prisjećati i što vrijedi pominjati, ne zbog prošlosti, već zbog sadašnjosti i budućnosti u kojoj moramo biti ponosni i hrabri, odlučni i snažni, optimistični i ozbiljni u radu za dobrobit zemlje i svih onih koji u njoj žive. Lekcija odbrane zemlje i slobode, vlastitoga života i dostojanstva, za sva vremena treba da uči sinove i kćeri našega naroda da smo u stanju i da možemo, uređivati svoju zemlju, napraviti pravedan društveni sistem i prosperitetnu sadašnjost i budućnost ovim i budućim generacijama, jer smo znali i bili u stanju očuvati narod i zemlju onda kada se to činilo nemogućim zadatkom.

Borba jedne druge, nama ne tako daleke zemlje, u ovim danima, ponovo nas podsjeća na vrijednost i veličinu slobode, nezavisnosti i dostojanstva što je dragocjenost koja se ne može izmjeriti a koja zahtijeva žrtvovanje i borbu. Poniženja, ropstva, podaništva i služenja ciljevima i interesima drugih, čovjeku mogu pružiti prividnu i privremenu sigurnost, ali u konačnici ostavljaju ljude i narode bez onoga što ih čini ljudima-njihovog identiteta, prošlosti, tradicije, kulture, običaja, zbog čega su časni ljudi svakoga vremena radije prihvatali smrt nego život u ropstvu i poniženju.

Naša borba, ali i borba drugih naroda za slobodu i dostojanstvo izvire iz duhovnih a ne materijalnih ishodišta, iz visokih ideala a ne zemaljskih interesa, iz duboke vjere u Uzvišenoga i Njegovu pravdu ovoga i budućega svijeta i iz ljubavi i odanosti Njemu – Gospodaru svih svjetova. Stoga svu našu snagu, moć i sposobnosti trebamo tražiti u vjerovanju u Boga koji je ishodište svake snage i moći na ovome svijetu i bilo gdje drugo a ne u „lažnim idolima“ u vidu materijalnih dobara ovoga svijeta, novca, pokretne i nepokretne imovine, značajnih ljudi iz svijeta politike, ekonomije, sporta ili umjetnosti.

Uzvišeni kaže: Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti. (Furkan, 3)

Potrebno je u svakom trenutku biti svjestan Uzvišenoga i od Njega pomoć i zaštitu tražiti, vjerujući na ispravan način i čineći dobra djela, voleći Uzvišenoga Allaha ljubavlju koja je veća od bilo čije i bilo kakve  ljubavi prema „lažnim idolima“: Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. A da znaju mnogobošci da će onda kada dožive patnju – svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati. (El-Bekare, 165)

Snagu i duh pojedinaca i kolektiviteta treba crpiti iz nepresušnih riznica istinske vjere u Boga i dobra koji su jedini stvarni oslonac i sigurnost čovjeka, na šta nas podsjeća objava ali i znakovi u svijetu i prirodi oko nas. Postoje stvari o kojima trebamo stalno pričati i na koje je potrebno neprestano ukazivati nastojeći pred ljude, naročito djecu i mlade, staviti jasne ciljeve i obilježiti im jasne puteve koji će ih do njih voditi. U jednom od najčešće citiranih hadisa Allahovoga poslanika, koji se naziva i Džibrilov hadis, Poslanik, s.a.v.s., dao je odgovore na najvažnija pitanja u životu svakoga čovjeka koji su istovremeno i ciljevi prema kojima se trebamo neprestano kretati radi postizanja stepena istinskoga roba Uzvišenoga.

Imam Muslim od Omera b. Hattaba, r.a., bilježi:

“Jednoga dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavi se pred nama čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao. Sjeo je pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prislonio svoja koljena uz njegova, a ruke je stavio na svoja stegna, i zatim rekao: ‘Muhammede, obavijesti me o islamu.’

Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Islam je da svjedočiš da je samo Allah Bog, i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da hadž obaviš posjećujući Kabu, ako budeš u mogućnosti.’ Na to će onaj nepoznati čovjek: ‘Istinu si rekao.’ Kaže Omer: ‘Mi mu se začudismo, pita ga a zatim veli: ‘Istinu govoriš.’ Onda taj čovjek reče: ‘Obavijesti me o imanu.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahov kader – odredbu dobra i zla.’ Na to nepoznati čovjek reče: ‘Istinu si rekao. Obavijesti me o ihsanu.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zasigurno, vidi.’ Zatim nepoznati čovjek reče: ‘Obavijesti me o Sudnjem danu (kada će nastupiti).’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to odgovori: ‘Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.’ Obavijesti me o njegovim predznacima’, reče nepoznati, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Kada robinja rodi svoju gospodaricu i kada vidiš gole, bose, siromašne čobane kako se nadmeću u gradnji.’ Zatim taj nepoznati čovjek ode. Nakon nekog vremena Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me upita: ‘Omere, znaš li ko je bio onaj što me je pitao?’ Ja rekoh: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onda,  reče: ‘To je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.'”

Sadržaj ovoga hadisa utkan je u potpunosti u islamske i imanske šarte koji su na jeziku i umu svakoga vjernika i vjernice. Njih treba dodatno razumijevati i nastojati ih pomno slijediti u svakome svome koraku u životu na ovome svijetu. Put ihsana – potpunosti u vjeri, oslobađa čovjeka od bilo koga i bilo čega na ovome svijetu, jer je on u potpunosti svjestan veličine i sveprisustva Gospodara svih svjetova, a nema moći niti snage koja je blizu Njegove.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Vjernik koji je snažan je bolji i draži Uzvišenom Allahu od vjernika koji je slab u svemu onome što je dobro. Teži za onim što će ti koristiti i traži pomoć od Uzvišenog Allaha, ne predaji se pred slabosti i lijenosti. Ako ti se desi ono što nisi želio, ne reci „Da sam to učinio bilo bi tako i tako, već reci „Allah je odredio i On šta hoće čini, jer zaista riječi „da sam“ otvaraju vrata djelovanju šejtana“. (Muslim)

Molimo Uzvišenoga da nas i našu zemlju učini postojanima i snažnima našim rukama, postupcima i jačinom našega iskrenoga vjerovanja i predanosti Njemu!

Gospodaru naš molimo te u ovom odabranom danu da podariš bolesnima zdravlje,

nevoljnicima utočište,

siromašnima opskrbu,

zalutalima sa Tvoga puta svjetlo upute Tvoje,

našim mladim generacijama moralnost i snagu da uspiju u svojim ispravnim nakanama,

našim predstavnicma mudrost, poštenje i odgovornost,

našoj domovini Bosni i Hercegovini mir, stabilnost i prosperitet,

šehidima obilne nagrade u perivojima dženetskim.

Gospodaru naš,

ne ostavi nam ni jedan grijeh a da ga ne oprostiš,

niti jednu brigu a da je ne otkloniš,

niti jednu želju i potrebu s kojom si Ti zadovoljan, a da je ne ispuniš, o Ti od svih milosnih Najmilostiviji!

Amin!

Dr. Ahmed-ef. Hatunić