Na osnovu člana 4 i člana 5 Pravilnika o nagradi „Redžep-ef. Muminhodžić”, Muftijstvo tuzlansko raspisuje konkurs za nagradu „Redžep-ef. Muminhodžić” za 2018/19. godinu koja se dodjeljuje muallimima/muallimama koji su ostvarili izuzetan rezultat rada u mektebskoj pouci kao znak priznanja za ostvarene uspjehe u mektebu i kao afirmacija i podstrek snažnijem aktivizmu, promovisanju i vrjednovanju muallimskog rada.

Pravo prijave na konkurs imaju muallimi/muallime:

– koji su uključeni u muallimski rad u mektebima Islamske zajednice;

– koji rade prema NPP odobrenom od strane Rijaseta Islamske zajednice;

– koji su u radnom odnosu u institucijama Islamske zajednice ili u institucijama kojima je osnivač Islamska zajednica;

– koji rade na području Muftijstva tuzlanskog i

– protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak.

Prijavu na konkurs popunjava kandidat lično, a uz prijavu je neophodno dostaviti sve potrebne informacije koje se boduju prema Pravilniku o dodjeli nagrade „Redžep-ef. Muminhodžić”.

Elementi bodovanja iz Pravilnika i Formular prijave na konkurs se nalaze u prilogu.

Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu dostaviti uredno složenu prema tabeli bodovanja, sa potrebnim dokazima. 

Prijave se, kovertirano, šalju na adresu Muftijstva tuzlanskog (Turalibegova br. 39, 75000 Tuzla) putem pošte (preporučeno) ili direktno kod sekretara Muftijstva.

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne uzimaju u razmatranje.

30. septembar 2019. godine


ELEMENTI BODOVANJA NAGRADE I PRIZNANJA “REDŽEP-EF. MUMINHODŽIĆ”


FORMULAR PRIJAVE NA KONKURS