Na osnovu člana 4 i člana 5 Pravilnika o nagradi „Redžep-ef. Muminhodžić”, Muftijstvo tuzlansko raspisuje konkurs za nagradu „Redžep-ef. Muminhodžić” za 2022/23. mektepsku godinu. Nagrada se dodjeljuje muallimima/muallimama koji su postigli izuzetan uspjeh u mektepskoj pouci, kao priznanje muallimima, te kao doprinos afirmaciji mekteba.

Pravo prijave na konkurs imaju muallimi/muallime:

– koji su uključeni u muallimski rad u mektebima Islamske zajednice;

– koji rade prema Nastavnom planu i programu odobrenom od strane Rijaseta Islamske zajednice;

– koji su u radnom odnosu u institucijama Islamske zajednice;

– koji rade na području Muftijstva tuzlanskog i

– protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak.

Prijavu na konkurs popunjava kandidat lično, a uz prijavu je neophodno dostaviti sve potrebne dokumente koji se boduju prema Pravilniku o dodjeli nagrade „Redžep-ef. Muminhodžić”. Elementi bodovanja iz Pravilnika i formular prijave na konkurs se nalaze u prilogu. Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu dostaviti uredno složenu prema tabeli bodovanja, sa potrebnim dokazima.

Prijave se šalju na adresu Muftijstva tuzlanskog (Turalibegova, br. 39, 75000 Tuzla) putem pošte (preporučeno) ili lično kod sekretara Muftijstva.

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne uzimaju u razmatranje.


PRIJAVNI FORMULAR 2022/2023.

ELEMENTI ZA BODOVANJE 2022/2023.