U Banjoj Luci je 12. februara, u 97. godini života, preminuo profesor doktor Ismet Smailović, najstariji bosanskohercegovački lingvista.

Dženaza i ukop će se održati u četvrtak, 15.2.2018, u 13 sati u Banjoj Luci u haremu Dolac.

Prof. dr. Ismet Smailović rođen je 1921. g. u selu Ćehaje, općina Srebrnik kod Tuzle. Osnovnu školu završio je u Tuzli, a realnu gimnaziju u Tuzli i Mostaru. Školovanje je nastavio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirajući srpskohrvatski jezik i knji­ževnost jugoslavenskih naroda. Poslije diplomiranja radio je kao profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti u nekoliko srednjih škola u Tuzli. Najprije je radio u Gimnaziji, zatim u Srednjoj tehničkoj školi, pa u Učiteljskoj školi, a nakon toga ponovo u tuzlanskoj Gimnaziji.

Otvaranjem Više pedagoške škole u Tuzli izabran je za profesora srpskohrvatskog jezika i tu je dužnost obavljao do 1969. kada su osnovane pedagoške akademije u Bosni i Hercegovini. Te go­dine je izabran za profesora Pedagoške akademije u Tuzli za predmet srpskohrvatski jezik, a 1972. izabran je za profesora istog predmeta na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci. Na toj dužnosti je umirovljen koncem 1985. godine.

Za vrijeme rada na Višoj pedagoškoj školi u Tuzli stekao je 1964. g. naučno zvanje doktora filoloških nauka, odbranivši doktorska disertaciju Jezik Hasana Kikića na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Do odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Ismet Smailović je pored predavačkog rada obavljao više dužnosti. Bio je zamjenik direktora Više pedagoške škole i Pedagoške akademije u Tuzli, zatim prodekan Pedagoške akademije u Banjoj Luci, šef Katedre za srpskohrvatski jezik i književnost na Višoj pedagoškoj školi u Tuzli, šef Katedre za srpskohrvatsi jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci, predsjednik Savjeta Pedagoške akademije u Tuzli, pred­sjednik Savjeta Pedagoške akademije u Banjoj Luci, viši naučni saradnik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član Naučnog vijeća Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član Savjeta Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, član redakcije časo­pisa Književni jezik u Sarajevu, član redakcije časopisa Prilozi nastavi srpskohrvatskog jezika i književnosti u Banjoj Luci, član Savjeta časopisa Putevi u Banjoj Luci, član Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci, te predsjednik podružnice Društva nastavnika srpskohrvatskog jezika i književnosti u Tuzli.

Svoju naučnu popu­larnost stekao je ne samo po brojnosti i raznovrsnosti svojih stručnih i naučnih radova već i po njihovoj kvaliteti.

Prof. dr. sc. Ismet Smailović je oženjen, ima dva sina i tri unuke.

Dobitnike je nagrade „Hasan Kaimija” za 2010. godinu.

Medžlis Islamske zajednice Tuzla je 2011. godine prof. dr. Ismetu Smajloviću dodijelio Povelju “Muhamed Hevai Uskufi za doprinos u razvoju bosanskohercegovačke lingvistike i filologije”.

Bibliografija naučnih i stručnih  radova

                                                                K NJ I G E

 1. Muslimanska  imena  orijentalnog  porijekla  u  Bosni  i  Hercegovini, Institut  za  književnost  i  jezik  u  Sarajevu, Odjeljenje  za  jezik, Monografije I, Sarajevo 1977, 1 – 577. str.
 2.  Jezik  Hasana  Kikića,  ”Glas”, Banja  Luka 1979, 1-205. str.
 3. Muhamed  Havai  Uskufi, ”Univerzal”, Tuzla  1990, 1-202 (koautori: Muhamed  Huković i Ahmet   Kasumović).
 4. Bosansko-turski  rječnik, Boşnakça-türkçe  sözlük, El-Kalem, Sarajevo 2003, 1-618. str.
 5. Tursko-bosanski  rječnik, Türkçe-boşnakça sözlük, Bosanska  riječ, Tuzla 2009, 1-467. str.

S T U D I J E

 1.  Glas  H  i  njegove  zamjene  u  savremenom  srpskohrvatskom  standardnom  jeziku, Institut  za  književnost  i  jezik, Odjeljenje  za  jezik, Radovi  IV, Sarajevo 1981,  str. 117-218.

O S T A L I    R A D O V I

 1.  Zbog  čega  se  prigovara  zahtjevima  današnjeg  književnog  jezika,  Život, IX/10, god.V, Sarajevo, 1956, 645 – 649.
 2. O  izgovoru  i  transkripciji  orijentalnih   riječi  i  imena, Jezik, IV/5, Zagreb 1956,  142-144.
 3. O  vokativu  muslimanskih  imena, Jezik, VI/5, Zagreb 1958, 139-141.
 4. O  riječima  s  korijenom  FRLJ (VRLJ), Jezik, X/1, Zagreb 1962, 17-19.
 5. Što  znače  riječi: omužditi, omužden  i  smužditi, smužden,  Jezik 10/2, Zagreb 1962,  46-48.
 6. Rodbinski  nazivi  u  selu  Stupari  kod  Kladnja (kao  član  istraživačkog  projekta  profesora  Jovana  Vukovića 1962. g.)
 7. Boje  u  jeziku  Hasana  Kikića, Jezik, XI/5, Zagreb 1964, 134-141.
 8. Značajan  prilog  našoj  leksikografiji, Jezik XIV/2, Zagreb 1965, 38-55.
 9. Prilozi  našoj  leksikografiji, Jezik  XIV/1, Zagreb 1966, 22 – 28.
 10. Nova  leksikografska  studija, Jezik, XVII/1  Zagreb, 1969, 23 – 28.
 11. O  nekim  problemima  scenskog  govora, Pozorište, XI/5 – 6, Tuzla, 1969, 518 – 525.
 12. Bosna  i  Hercegovina  u  međuvarijantskom  položaju, Prilozi  nastavi  srpskohrvatskog  jezika  i  književnosti, II/3, Banja  Luka, 1969, 36 – 43.
 13. Jezik  Hasana  Kikića, Jugoslovenska  akademija  znanosti  i  umjetnosti, knj.  316, Zagreb 1971, 465- 624. str.
 14. Jezični  utjecaji  u  tursko  jugoslovenskim odnosima, Enciklopedija  Jugoslavije  8, Izdanja  i  naklada  Jugoslovenskog  leksikografskog  zavoda, Zagreb 1971, 408 A i B.
 15. Triput  mjeri, jedanput  sijeci, Odjek, XXIV/9, Sarajevo 1971, 10
 16. Naredni  zadaci  naučnoistraživačkih  i  stručnih  institucija  u  proučavanju  jezika  i  u  jezičnoj  standardizaciji  u  Bosni  i  Hercegovini, Mostarsko  savjetovanje  o  književnom  jeziku, Sarajevo 1973, 139-146.
 17. Turski  i  arapski  elementi  u  fonetskom  sistemu  srpskohrvatkog  jezika,  Odjek, XVI/2, Sarajevo 1973,  4  i  16.
 18. Iskustva  i  prijedlozi  u  vezi  s  obradom  padeža, Prilozi  nastavi  srpskohrvatskog  jezika  i  književnosti, IV/3, Banja  Luka 1973, 45-53.
 19. Problemi  utvrđivanja  porijekla  i  značenja  muslimanskih  imena  u  Bosni  i  Hercegovini, Institut  za  književnost  i  jezik  u  Sarajevu, Odjeljenje  za  jezik, Radovi II, Sarajevo 1975, 97-112.
 20. O  proučavanju  muslimanskih  imena  orijentalnog  porijekla  u  Bosni  i  Hercegovini, Prva  jugoslovenska  onomastička  konferencija, Tivat 1975, 137-139.
 21. Milan  Šipka: Jezički  savjetnik, Prilozi  nastavi  srpskohrvatskog  jezika  i  književnosti, V/6, Banja  Luka 1976, 87-90.
 22. O  proučavanju  muslimanskih  imena  orijentalnog  porijekla  u  Bosni  i  Hercegovini, Crnogorska  akademija  nauka  i  umjetnosti, Naučni  skupovi, knj.  2, Titograd  1976.
 23. Pisanje  naših  i  tuđih  imena  orijentalnog  porijekla, Književni  jezik, V/3 – 4, Sarajevo 1976, 39-53.
 24. Kako  nastaje  lično  ime, Odjek, XXX/3, Sarajevo 1977, 9 i 11.
 25. Stara  lična  imena, Odjek, XXX/12, Sarajevo 1977, 22.
 26. Novo  lično  obilježje,  Odjek, XXX/17, Sarajevo 1977, 18.
 27. Afirmacija  jezičnog  zajedništva, Odjek  XXX/20, Sarajevo 1977, 12  i  21.
 28. Prilagođavanje  muslimanskih  imena  orijentalnog  porijekla  našem  jeziku, Književni  jezik, VI/3, Sarajevo 1977, 19-30.
 29. Lična  imena  neorijentalnog   porijekla  u  bosanskohercegovačkih  Muslimana, Vtora  jugoslovenska  onomastička  konferencija, Skopje 1977, 321-328.
 30. Čitanke  za  osnovnu  školu  i  srednje  usmjereno  obrazovanje  u  Bosni  i  Herccegovini, Nalazi  i  istraživanja  za  potrebe  IGRO ”Svjetlost”, Sarajevo  1977.
 31. Hipokoristici  i  derivati  muslimanskih  imena  orijentalnog  porijekla, Jezik, XXV/3, Zagreb 1978, 74-80.
 32. O  osobnim  imenima  slavenskog  porijekla  u  bosanskohercegovačkih   Muslimana, Jugoslovenska  akademija  znanosti  i  umjetnosti, Razred  za  filologiju, Filologija, 8, Zagreb 1978, 283-290.
 33. Pomodarstvo  u  našoj  antroponimiji,  Naučni  referat  na  VII  jugoslovenskoj  onomastičkoj  konferenciji  u  Prištini.
 34. O  imenima  neobičnog  značenja  u  bosanskohercegovačkoj  muslimanskoj  antroponimiji, Jugoslovenska  akademija  znanosti  i  umjetnosti, Razred  za  filologiju, Onomastica  Jugoslavica  knj. 10, Zagreb 1982.
 35. O  transkripciji  arapskih  imena  u  srpskohrvatskom  jeziku, Književni  jezik, XI/3, Sarajevo 1982, 143-149.
 36. O  jednom  vrlo  zanimljivom  rječniku  iz  17.stoljeća, ”Studia  linguistica  Polono – Jugoslavica” 3, Akademija  nauka  i  umjetnosti  Bosne  i  Hercegovine, Posebna  izdanja, knj.  LXI, Odjeljenje  društvenih  nauka, knj. 10, Sarajevo 1983, 151-161.
 37. Bez  naučne  obrade – Milan  Bosanac: ”Prosvjetin  imenoslov”, Odjek, god. XXXVIII, Sarajevo 1985, 23.
 38. Tuzla  i  njena  okolica  u  16. stoljeću  u  svjetlu  onomastike, Akademija  nauka  i  umjetnosti  Bosne  i  Hercegovine, Posebna  izdanja  LXX, Odjeljenje  društvenih  nauka, knj.13, Sarajevo 1985, 125-132.
 39. O  etimologiji  i  značenju  nekih  osobnih imena  u  bosanskohercegovačkoj  muslimanskoj  antroponimiji, Jugoslovenska  akademija  znanosti  i  umjetnosti  u  Zagrebu, Zbornik  u  čast  Petru  Skoku  o  stotoj  obljetnici  rođenja, Zagreb 1985, 467-473.
 40. Imena, prezimena  i  nadimci  u  ljetopisu  Mula  Mustafe  Bešeksije,  Srpska  akademija  nauka  i  umjetnosti  u  Beogradu, Naučni  skupovi, knjiga  XXXVII, Odjeljenje  jezika  i  književnosti, knj. 7 (Zbornik  Šeste  jugoslovenske  onomastičke  konferencije, Donji  Milanovac), 1987.
 41. Bosna  i  Hercegovina  u  Vukovu  ”Rječniku”, Međunarodni  slavistički  centar, Beograd, ”Naučni  sastanak  slavista  u  Vukove  dane, Beograd – Novi  Sad – Tršić”, 1987, 245-256.
 42. Muhamed  Hevai  Uskufi  kao  leksikograf,  Akademija  nauka  i  umjetnosti  Bosne  i  Hercegovine, Posebna  izdanja, knj. LXXXV, Odjeljenje  društvenih  nauka, knj. 21, Sarajevo 1988, 61-71.
 43. O  pravilnom  naglašavanju  riječi  u  našem  jeziku, Nastava, V/9, Međuopštinski  pedagoški zavod, Banja  Luka 1988, 49-56.
 44. Šta  se  to  danas  događa  sa  našim  bosanskim  jezikom, Preporod, god. XXXVIII, broj  11/877, 1. juni  2008. Sarajevo, 36.
 45. Endemijski  sifilis  i  Bosna  i  Hercegovina  u  mraku  (o  časopisu  ”Putokaz”  i  njegovu  uredniku  Hasanu  Kikiću), Bošnjačka  pismohrana, sv. 7, br. 23-26, Zagreb  2007-2008, 305-307.