U utorak 16. januara 2018. godine u Kulturno-obrazovnom centru Tušanj u Tuzli održana je edukativno-kreativna radionica pod nazivom “Islam kroz vjeronaučni udžbenik i plakate” koju je vodila vjeroučiteljica dr. Mersada Nuruddina Agović sa nekoliko volontera.

Cilj radionice je učenje kroz predavanje i plakate, tj. prezentacija islamskih istina putem plakata, kao i učenje metodom praktične primjene.

Razmijenjena su mišljenja i stavovi o sadržaju plakata na kojima je prikazana čovjekova borba protiv današnjih poroka: duhana, alkohola, droge. Napravljen je osvrt i na prevenciju delikvencije i međuvršnjačkog nasilja, te na borbu protiv bolesti ovisnosti.

Prezentirani su: propisi obavljanja hadža, Isra i Miradž, Allahova lijepa imena, stablo Božijih poslanika i ashabi, te su urađene i dvije slike na tzv. pečenom staklu.