Uzvišen je Onaj Koji kaže: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. (Et-Tevbe, 100) Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, alejhisselam, njegovu časnu porodicu i na plemenite ashabe.

Svaki od Poslanikovih, alejhisselam, ashaba je zvijezda vodilja. Oni su se međusobno isticali i poštovali jedan drugog. Jedan od najviše poštovanih ashaba jeste i Abdullah ibn Mesud.

Njegova bliskost sa Poslanikom, alejhisselam, njegova iskrenost i odanost prema istini i prema Poslaniku, alejhisselam, osigurala mu je istaknuto mjesto u historiji pa ga muslimani danas širom svijeta spominju po dobru, iskrenosti i hrabrosti, i tako će ostati do Sudnjega dana.

Još kao dječak bio je povjerljiv i odgovoran. Poznato je da su do njega Muhamed alejhisselam, i Ebu Bekr, radijallahu anhu, došli u poljima Meke da zatraže nešto mlijeka od ovaca koje je čuvao. Abdullah, radijallahu anhu, nije im dao jer ovce nisu bile njegove. On je bio samo čuvar stada. Tada se dogodila mudžiza, nadnaravno djelo, zbog koje se on više zainteresira za vjeru Muhameda, alejhisselam, te vrlo brzo prima islam.

Abdullah ibn Mesud je bio jedan od najboljih poznavalaca Kur'ana, a.š. On je o sebi rekao sljedeće: „Tako mi Allaha, pored Kojeg nema drugog boga, ni jedna sura iz Kur'ana nije objavljena a da ja ne znam gdje je objavljena, niti je neki ajet objavljen a da ja ne znam kojim povodom je objavljen. Da znam da postoji na zemlji iko ko bolje poznaje kur'anske propise od mene, a da se do njega može doći, ja bih do njega otišao da nešto naučim.“

U ovoj predaji se govori o Abdullahu ibn Mes'udu kao najboljem poznavaocu Kur'ana, o njegovoj želji za učenjem i naučavanjem i o skromnosti. Iako su ga smatrali najboljim poznavaocem Kur'ana, to u njemu nije izazivalo nikakav osjećaj superiornosti i oholosti.

Istinsko znanje i spoznaja povećava skromnost i poniznost. Međutim, danas, nažalost, ljudi i sa malo znanja koje imaju smatraju da su nezamjenjivi. Ko god ističe sebe, svoje znanje, svoje umijeće stavlja u prvi plan i smatra se najboljim, boljim od drugih, tek tada pokazuje stepen svog neznanja.

Abdullah ibn Mesud je bio siromah, sitnog rasta, mršav insan, ali je njegov jezik na putu istine itekako bio snažan. Njegova hrabrost da se suprostavi lažima mušrika je i kod ljudi i kod Uzvišenog Stvoritelja izazvala divljenje. Među prvima je naglas učio Kur'an pred mušricima kod Kabe. Tako slabašan suprostavljao se širenju dezinformacija o Poslaniku i muslimanima u vrijeme kada su mušrici izvan Meke dočekivali hodočanike i najnečasnije pričali o Muhamedu, alejhisselam, i vjernicima.

Njegova hrabrost i borba za istinu nam je pokazatelj da, bez obzira na trenutnu slabost, ne smijemo posustati, izgubiti nadu i volju. Najbolja borba na tome putu jeste da budemo poput Abdullaha ibn Mesuda, učeni, vrijedni, radini, puni znanja, hrabri, odvažni i pomagači istine, a nikako oni koji će prešutjeti istinu i stati joj na put.

Iako si slabašan, siromašan, iako te ismijavaju i smatraju te nebitnim i smiješnim, kao što su smatrali Abdullaha, znaj da oni koji posjeduju zanje nisu mali, te nikako ne odustaj. Nikako ne smatraj da su tvoje riječi manje važne i da ih niko neće primijetiti. Kada jezik istine i pravde siječe, to osjete i najmoćniji i najoholiji, zato budi uvijek na strani istine i pravde, pa makar bio i sam. Uči i naučavaj jer znanja nikada dosta nije, tada ćeš i kod Uzvišenog Stvoritelja i kod ljudi ostati nezaboravan.

Naša domovina je vidjela mnoge puput Abdullaha ibn Mes'uda, kada su ustali i stali u njenu odbranu. Bosna je uvijek imala i imat će, ako Bog da, svoje najbolje sinove koji su pristajali uz istinu, bez obzira na poteškoće sa kojima su se suočavali.

Hvala Allahu Uzvišenom koji nas je počastio islamom, iskrenim prethodnicima, od kojih mnogo učimo. Hvala Allahu Uzvišenom na brojnim savremenicima koji stoje na putu istine kao brda, brane istinu od laži i dezinformacija.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si uistinu Onaj Koji mnogo daruje!  (Alu ‘Imran, 8) Amin!


Ahmed-ef. Hrustanović