Posljednjih decenija tradicionalna muslimanska porodica se našla pod utjecajem novih, modernih, savremenih ideja i nametanja novih vrijednosti, što je rezultiralo redefiniranjam bračnih, porodičnih i roditeljskih uloga, povećanjem broja razvoda brakova, napuštanja djece i pojavu samohranih majki i samohranih očeva, ali i povećanje broja bračnih drugova koji ne žele djecu kao i onih koji apstiniraju od braka i odlučuju da žive sami.

U cilju afirmacije i promocije bračnih i porodičnih vrijednosti, odgovornog roditeljstva, programa za doedukaciju žena, podrške porodicama sa većim brojem djece Rijaset Islamske zajednice je formirao Odjel za brak i porodicu čiji se projekti i aktivnosti finansiraju iz fonda Bejtu-l-mal.

Imami i koordinatorice za brak i porodicu u mežlisima i džematima organiziraju različite programe za žene (kurseve sufare i Kur’ana, tefsira, hadisa, predavanja iz različitih oblasti: teologije, pedagogije, psihologije, medicine kao i edukativne ekskurzije i posjete), programe za buduće mladence, programe i seminare sa radionicama za osnaživanje porodice.

Zbog potrebe kontinuirane podrške porodici pokrenut je i projekat „Savjetovalište za brak i porodicu“ u mnogobrojnim medžlisima, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal”.

Odjel za brak i porodicu Rijaseta IZ težište svojih aktivnosti usmjerava na afirmaciju, očuvanje i zaštitu braka, porodice i porodičnih vrijednosti. Iz Bejtu-l-mala motiviraju se mladi bračni parovi da stupaju u brak, stimuliše se natalitet i majčinstvo.