Uzvišen je Onaj Koji kaže: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. (Et-Tevbe, 100) Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, alejhisselam, njegovu časnu porodicu i na plemenite ashabe.

Aiša, radijallahu anha, je bila kći prvog halife Ebu Bekra i Ummu Ruman, radijallahu anha, osobe koje su među prvima primili islam.

Aiša, radijallahu anha, je bila među najučenijim ashabima i najučenija supruga Muhammeda, alejhisselam. Hazreti Urve kaže za hazreti Aišu, radijallahu anha: ”Nikada nisam vidio učeniju ženu od hazreti Aiše, radijallahu anha, na polju vjerskog prava, medicine i poezije.”

Hazreti Aiša je bila žena koja je bila najbolji poznavalac šerijatskih propisa. Bila je jako mlada kada je postala supruga Allahova Poslanika, alejhisselam, ali Allahova mudrost je bila u tome da ona od Poslanika prenese 2.210 hadisa i još mnogo fikhskih propisa koje su prenosili ashabi i tabiini. A pitali su je ukoliko bi bili u nedoumici za neko fikhsko rješenje. Najveći broj hadisa koje je prenijela su fikhski propisi zato se kaže za nju da je prenijela četvrtinu Šerijata. Od hazreti Aiše su mnogi iz prvih generacija muslimana usvajali znanje.

Muhammed, alejhisselam, i hazreti Aiša su se uzeli u mjesecu ševvalu, a to je bilo između Ramazanskog i Kurbanskog bajrama. Kod nas neki smatraju pokuđenim da se vjenčava između dva bajrama, ali iz života Poslanika, alejhisselam, i Aiše, radijallahu anha, vidimo da je čak sunnet vjenčati se u mjesecu ševvalu, odnosno između dva bajrama.

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je Allahov poslanik Muhammed, alejhisselam, preselio u njenom naručju. Allahovom odredbom nije se desilo da Njegov miljenik preseli u ibadetu, u namazu ili na sedždi, nego na rukama svoje supruge, što nam ukazuje na važnost braka u islamu, da je sunnet čuvati bračne odnose, pomagati i poštivati svog supružnika.

Aiša, radijallahu anha, je bila darežljiva, bogobojazna i činila je mnogo ibadeta. Hazreti Aiša kaže: ”Došla mi je sirotica noseći svoje dvije kćeri, pa sam joj dala tri hurme (a to je bilo sve što je imala kod sebe).”

Bila je milosrdna, posebno prema siroticama, brinula se o njima dok ne stasaju za udaju.

Iz života Aiše, radijallahu anha, možemo vidjeti kolika je važnost žene u islamu, kolika je važnost obrazovanja i edukovanja žene. Vidimo i to da je Allahov Poslanik, alejhisselam, podržavao učenost žena, te da generacije poslije Poslanika nisu umanjivale znanje Aiše, radijallahu anha, nasuprot znanja ashaba.

Aiša, radijallahu anha, nam može biti uzorom i motivacijom da napredujemo. Da budemo od onih koji će se povoditi za prvim riječima objave „ikre – uči“, te da ćemo to stečeno znanje koristiti da pomognemo ljudima oko sebe, posebno onima nemoćnima. Da budemo od onih koji će pomagati svojoj porodici, te da budemo od onih kojima će Uzvišeni Gospodar biti zadovoljan.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje!  (Alu Imran, 8) Amin!


Aida Hodžić