Jedno od lijepih imena Svevišnjeg Allaha je i ime Er-Rahman (Milostivi). Ovo ime navodi se 57 puta u Kur'anu, a ime Er-Rahim (Samilosni) navodi se 115 puta. Jedan kur'anska sura nosi naslov Er-Rahman. Na nekoliko mjesta u Kur'anu je naglašeno da je Allah od milostivih Najmilostiviji. (ve Huve erhamu-r-rahimin). Riječ rahmet (milost), koja se odnosi na Allahovu milost, spominje se u Kur'anu 114 puta.

…,,Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću-reče On-a milost Moja obuhvaća sve; dat ću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali.“ (El-A'raf:156)

Poslanik s.a.v.s. kaže: „Allah je učinio milost (rahmet) od sto dijelova, kod Sebe je zadržao 99, a na Zemlju je spustio jedan dio. I od tog jednog dijela su stvorenja samilosna jedna prema drugim tako da životinja podigne nogu sa svoga mladunčeta bojeći se da ga ne povrijedi.“

Poslanik, s.a.v.s., je govorio: „Propast će i na velikom gubitku bit će čovjek u čijem srcu nema milosti za druge ljude.“

„Onima koji su milostivi smilovat će se Allah svemilosni.“  Uzvišeni Allah u hadisu kudsijji  je rekao: „Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, pa će se vama smilovati Onaj koji je na nebu.“

„Ne pripada nema onaj ko nema milosti prema našim mlađima i koji zna cijeniti čast i dostojanstvo naših starijih.“

Poslanik Muhammed s.a.v.s., je molio u dovi: „Moj Allahu! Tvoj oprost rasprostraniji od mojih grijeha, a u Tvoju milost, ja se više uzdam nego u svoja djela.“

U danima ramazana, pred iftar uči se i ova dova: „Allahu, molim Te Tvojom milošću koja obuhvata sve, oprosti mi.“