Uzvišen je Onaj Koji kaže: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. (Et-Tevbe, 100) Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i na plemenite ashabe.

U mjesecu ša´banu, četvrte godine po Hidžri, rodio se drugi Poslanikov unuk, plemić časnog roda, hazreti Husejn ibn Ali. Babo mu je hazreti Alija, radijallahu anhu, jedan od deset ashaba kojima je još za života obećan Džennet, a majka mu je hazreti Fatima, radijallahu anha, najodabranija žena ummeta. Prvobitno je dobio ime Harb, što znači rat, no, Poslaniku, alejhisselam, se nije svidjelo to ime, pa ga je promijenio u Husejn (mala dobrota, ljepota). Onda je Poslanik, alejhisselam, proučio Husejnu ezan na desno uho i ikamet na lijevo, te proučio dovu za njega. Sedmog dana po rođenju, Poslanik, alejhisselam, ga je osunetio, pa je zaklao za njega kao akiku jednu ovcu. Onda je hazreti Fatima obrijala glavu hazreti Husejna i udijelila kao sadaku srebra koliko je teška obrijana kosa.

Husejn, radijallahu anhu, odgajan je pod Poslanikovim nadzorom. Za njega i njegovog brata Hasana, Poslanik je rekao da su dva cvijeta, bosiljka ovoga ummeta, i da će biti predvodnici omladine u Džennetu. Također je za hazreti Husejna kazao: ”Husejn je moj, i ja sam Husejnov. Allah voli onoga ko voli Husejna. Husejn je jedan od (mojih) unuka.”

Na primjerima svojih unuka Poslanik, alejhisselam, nas uči da su igra, šala i smijeh nezaobilazan dio dječijeg svijeta, i da djeca sadržaje najlakše i najpotpunije pamte putem igre. Jednom prilikom ashabi su bili sa Allahovim Poslanikom i pozvani su na ručak, pa su primijetili Husejna kako se s djecom igra na putu. Poslanik, alejhisselam, požuri ispred ljudi, ispruži svoje ruke i stade vrtiti njima okolo nasmijavajući svog unuka, sve dok ga ne uze. Zatim je stavio jednu njegovu ruku na svoj vrat, a drugu iznad svog uha, pa ga zagrlio i poljubio.

Jednog dana Poslanik, alejhisselam, je klanjao u Medini zajedno s džematom. Baš kad je bio na sedždi, dotrča Husejn i objesi se Poslaniku o vrat. Poslanik se nije htio dići sa sedžde sve dok Husejn nije sišao s njegovih leđa. Poslanikovi ashabi su kasnije pričali da se ta sedžda toliko oduljila da su pomislili da se nešto desilo Muhammedu, alejhisselam, ili da je primao Objavu. A Poslanik, alejhisselam, nije htio da omete svoga unuka u igri.

Ljubav prema hazreti Husejnu, između ostalog, uzrokuje da čovjek bude s Poslanikom, alejhisselam, na Sudnjem danu. Allahov Poslanik, alejhisselam, je uzeo Hasana i Husejna za ruke pa je kazao: ”Ko mene voli, voli ovo dvojicu i voli njihovog oca i majku, bit će zajedno sa mnom na mom stepenu na Danu proživljenja.”

Zato, kao sljedbenici sunneta, volimo poslanika Muhammeda, alejhisselam, i njegov ehli-bejt, a posebno među njima hazreti Fatimu, Aliju, Hasana i Husejna. Husejn je jedan od petero koji su pod Poslanikovim pokrivačem, na koje se odnose riječi Allaha Uzvišenog iz sure El-Ahzab: Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.

Hazreti Husejn je bio veoma pobožan, darežljiv, plemenit, velikodušan i milosrdan. Ugošćavao je, održavao rodbinske veze, pomagao potrebne, vraćao dugove dužnika, hranio gladne, pojio žedne, oblačio gole, pazio na jetime i sl. Osoba koja je direktno učila od Poslanika i slijedila njegov sunnet, koja je učila od svoje časne majke hazreti Fatime i svoga babe hazreti Alije, najučenijeg fakiha (pravnika) među ashabima, zaslužuje naše poštovanje i ljubav.

Ljubav prema Poslanikovoj časnoj porodici je dio naše vjere. Ona je plod ljubavi prema Poslaniku, alejhisselam, znak potpunosti i iskrenosti imana, čestitosti i bogobojaznosti srca. Zato svoju djecu odgajajmo u znaku tri svojstva: da vole našeg poslanika Muhammeda, alejhisselam, da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur'an!

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje!  (Alu Imran, 8) Amin!


Emir-ef. Brašnjić