Hvala Allahu Uzvišenome, Gospodaru i vladaru svih svjetova koji je na Zemlji mnogobrojne ukrase postavio da bi ljude iskušao ko će se od njih bolje vladati.

Hvala onome koji je davalac i ishodište svih dobara i blagodati koje su date na raspolaganje čovjeku kao namjesniku na Zemlji sa jasnom uputom o onome što je dozvoljeno (halal) i onome što je zabranjeno (haram).

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na sve Allahove poslanike i vjerovjesnike, vijesnike dobra i istine u svim generacijama ljudskoga roda.

Neka su Njegovi blagoslovi i mir na posljednjega poslanika, svjedoka i donosioca radosnih vijesti Muhammeda, njegovu časnu porodicu, vjerne drugove-ashabe i sve vjerujuće ljude do kraja svijeta.

Poštovana braćo i sestre,

Danas je 22. dan mjeseca džumadel-ula 1444. hidžretske godine ili 16. decembar 2022. po gregorijanskom evropskom kalendaru.

U današnjoj hutbi ćemo povodom šesnaeste godišnjice od osnivanja Agencije za certificiranje halal kvalitete kazati nešto o značaju halal ishrane u životu čovjeka nastojeći podsjetiti  na pravila halala i harama u svakodnevnom životu i podstaknuti muslimane na njihovo poštivanje i primjenu.

Pitanje dozvoljenoga (halal) i zabranjenoga (haram) postoji od samoga postanka čovjeka čak i prije njegovoga dolaska na Zemlju. Prva ljudska dilema i posrnuće ali i prva naučena lekcija ticala se upravo izbora između dozvoljenoga i zabranjenoga, što ukazuje da se radi o važnome pitanju na kojem počivaju pokornost Uzvišenome, čvrstina i postojanost vjerovanja u srcu i moralno ponašanje čovjeka. Islamski principi o dozvoljenom i zabranjenom ili drugim riječima kazano uspostavljeni sistem pravila o halalu i haramu pomaže čovjeku da ostvari svoju primarnu zadaću pokornosti Uzvišenom (ibadet) donoseći mu, ukoliko taj potpuni sistem poštuje, čitav niz korisnih posljedica na ovome i drugome svijetu. Pravila dozvoljenoga i zabranjenoga, to jeste halala i harama predstavljaju u svojoj cjelokupnosti svojevrstan zaštitni mehanizam u životu pojedinaca i društva u kojem žive pod uvjetom da ih oni u svome životu ispravno primjenjuju čineći ono što je dozvoljeno a udaljavajući se od svega onoga što je zabranjeno. Iz kur'anskih ajeta i poruka Poslanikovog, s.a.v.s., sunneta zaključujemo da je sve ono što je halal-dozvoljeno istovremeno lijepo, dobro, neporočno i korisno a da je sve ono što je haram-zabranjeno u isto vrijeme ružno, zlo, odvratno, grješno i štetno za čovjeka.

Pojmom halala u islamskoj terminologiji označeno je sve ono što je dozvoljeno i što nema za posljedicu grijeh, dok je haram sve ono što je od Uzvišenoga Allaha zabranjeno i što za posljedicu ima grijeh a suprotno je pojmu halala-dozvoljenoga.

Uzvišeni je putem objave  i poslaničke tradicije  postavio jasna pravila koja se odnose na dozvoljeno i zabranjeno u svim prodručjima ljudskoga života i djelovanja trasirajući čovječanstvu pravi put koji se jasno razlikuje od zablude i stranputice.

Jedno od važnih područja ljudskoga života, djelovanja i opstanka na ovome svijetu jeste područje ishrane i konzumacije hrane i pića. Gotovo svaki narod ili područje na kojem živi ima svoju kulturu ishrane koja sadržava pravila o onome šta je dozvoljeno i zabranjeno, šta je prihvatljivo a šta neprihvatljvo i šta je lijepo ili ružno sa stanovišta određene kulture i svjetonazora. Muslimanima svakoga vremena i područja Časni Kur'an nalaže da konzumiraju lijepa jela koja su dozvoljena a da budu daleko od upotrebe bilo čega što je zabranjeno čime će potvrditi svoju pokornost Uzvišenom Allahu i steći blagodati i darove ovoga i budućega svijeta.

Uzvišeni Allah kaže: O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni! (El-Bekare, 168)

O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate! (El-Bekare, 172)

U jednom od posljednjih ajeta objavljenih Muhammedu, s.a.v.s., se kaže: Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto – osim ako ste ga preklali – i što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strjelicama. To je porok! … (El-Maide, 3)

Iz navedenih ajeta proizilazi zabrana jedenja mesa uginulih životinja koje su umrle prirodnom smrću ili zadavljene, pretučene, strmoglavljene, probodene i od zvijeri načete, krvi životinje, svinjskog mesa i prerađevina, onoga što je zaklano u nečije drugo a ne u Allahovo ime, i meso životinja koje su žrtvovane idolima. Zabranjeno je konzumiranje mesa zvijeri koje imaju očnjake i ptica koje  imaju kandže dok domaće dozvoljene životinje moraju biti zaklane u skladu sa odredbama šerijatskog prava što podrazumijeva klanje oštrim predmetom, presjecanje dušika, ždrijela i obje vratne žile uz izgovaranje Allahovog, dž.š., imena. Islam strogo zabranjuje sva alkoholna pića i opojna sredstva, uključujući u potpunosti zabranu proizvodnje i svega onoga što nekoga dovodi do njihove konzumacije.

Važno je znati da u našoj zemlji i okvirima Islamske zajednice već šesnaest godina djeluje i radi Agencija za certificiranje halal kvalitete uspješno ostvarujući svoju ulogu i misiju označavanja i prepoznavanja halala, nastojeći, u mjeri u kojoj je to moguće, obezbjediti muslimanima halal, ispravnu i zdravu ishranu te ih obrazovati i informirati o značaju primjene islamskih propisa i životu po njima u aspektu ishrane i liječenja ljudi.  Postoje stotine kompanija koje su primjenjivale procedure halal certificiranja, i trenutno oko 9000 certificiranih halal proizvoda na trgovačkim policama u zemlji i inostranstvu koji su u svakom momentu podložni kontroli i laboratorijskim analizama uposlenika Agencije i drugih certificiranih laboratorija s kojima ona ostvaruje suradnju. Nad dugotrajnim poslovima kontrole, praćenja, analize i na koncu certificaranja proizvoda ili kompanija bdiju uposlenici Agencije sa više od osamdeset aktivnih ovlaštenih auditora zaduženih da prate poštovanje halal  standarda i procedura koje će jednom proizvodu ili usluzi obezbijediti nesumnjivu halal kvalifikaciju.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje ne poznaju mnogi ljudi. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast a ko bude činio sumnjive stvari počinit će haram, baš kao pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenog posjeda bojeći se da stado ne uđe u njega. Zaista svaki vladar ima svoj zabranjeni prostor. Zaista Allahovi zabranjeni posjedi su Njegove zabrane… (Buhari i Muslim)

Vodimo računa o onome što kupujemo i pripremamo sebi i svojim porodicama a klonimo se zabranjenih prostora na Zemlji koji predstavljaju božanske zabrane i udaljimo se od sumnjivih stvari. Kupujmo i hranimo se halal-proizvodima, tražimo i prepoznajimo halal znak – jasan putokaz na putu našega ispravnog odabira ali i znak naše pripadnosti i odanosti islamu. Briga i pažnja prema halal- ishrani sa sobom nosi mnoštvo vidljivih zdravstvenih korisnosti na ovom a zadovoljstvo i nagradu Uzvišenog na drugom svijetu.

Ne budimo od onih koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., opisao kao žitelje vremena koji neće voditi računa o tome da li je ono što koriste halal ili haram (Buhari), što je po nekim predajama koje bilježe ispravni prethodnici uzrok neprihvatanja njihovih ibadeta i dova. (Gazali)

Neka nas Uzvišeni Allah učini vjerujućim ljudima koji poštuju i prepoznaju pravila halala i harama u čemu je osnova našega uspjeha, sreće i zadovoljstva!


Hutba dr. Ahmeda Hatunića, direktora Behram-begove medrese u Tuzli

Petak, 16.12.2022. godine